20180921

Unha illa sen luz


Hai cousas parellas e outras discordantes entre a Illa Pancha e a Ponte dos Santos na política local. Entre as primeiras suliñar a necesidade de luces que esparexen as sombras e das segundas o ben que se expresa o Sr. Alcalde sobre os dereitos dos veciños nun caso e como os agocha no outro.

Como saben os lectores interesados, a semana pasada publicamos un escrito no que análizabamos o proxecto de legalización dunha fosa séptica e un verquido na Illa Pancha. Este escrito foi presentado no concello, pedindo que se estudase o devandito proxecto e mesmo que o propio concello presentase as suas alegacións. Naturalmente, o colectivo Por Nuestro Faro remitiu o mesmo documento como alegación a Xunta de Galicia.

No pleno municipal do día 18 de setembro, a concelleira do PSOE, Aurora González Ginzo fixo unha pregunta sobre o mesmo tema, cousa que lle agradecemos encarecidamente.

A resposta do Sr. Alcalde non ten desperdicio. Según el o proxecto será estudado polos técnicos municipais e o concello actuará dacordo cos informes pertinentes. O problema é que o prazo de alegacións rematou o día 12 de setembro e polo tanto a estas datas os informes técnicos serán papel mollado. Temos grabadas as intervencións por se alguén as quer escoitar.

Dende o noso ponto de vista, o Sr. Alcalde, coma sempre neste asunto, ponse de costas ao miolo do problema e deixa pasar o tempo e os prazos para non comprometerse e adoptar as medidas axeitadas na defensa dos intereses os veciños. Por omisión deféndese os intereses de particulares.

Por suposto que o proxecto ten aspectos técnicos e administrativos que precisan dos informes preceptivos, pero a DECISION POLITICA de estudar o proxecto DENTRO DE PRAZO non é competencia dos funcionarios, como entende perfectamente calquer estudante de bacharelato. Como a de pedir unha ampliación do prazo por publicarse a fines de agosto e nas festas de Ribadeo. Como a de expresar unha opinión sobre unha fosa séptica que xa está construida dende abril de 2017 (según o propio proxecto técnico) e preténdese legalizar en agosto de 2018. Son actitudes coherentes ca sua primeira declaración en abril de 2015: “Un premio para Ribadeo”. Ou ca de consultar á Autoridade Portuaria (do goberno anterior) sobre os informes do Defensor del Pueblo, sen ter en conta a opinión dos funcionarios locais.

Ainda mais o Sr. Alcalde repite o que xa ten dito noutras ocasións: O que non esteña dacordo que recurra ao contencioso administrativo. Un aceno de prepotencia que malamente disimula a falla de vontade para saírse do guion e asumir as suas responsabilidades diante dos ribadenses.

Para rematar, lembraremos aquelo de que tanto lle tiña que puxeran unha tenda de roupa ou unha perruquería mentras fose legal. E logo ¿Facer unha fosa séptica e presentar o proxecto ano e medio mais tarde entra dentro da legalidade?. A ver se acaba convertida nun yacuzzi (licenza incluída) e todos tan contentos.

Colectivo POR NUESTRO FARO

- En breve, o documento

20180917

Mañá, martes 18, pleno

Mañá martes 18 de setembro hai convocado un pleno. Como ninguén vai á sede electrónica do concello para mirar se hai ou non plenos (ou outras cousas) en boa parte polo intrincado que pode ser descubrir un documento, e á espera do prometido mapa, copio a convocatoria:

20180916

Nos tratan como si fuéramos imbéciles


La imbecilidad es una forma grave de retraso mental. Es mucho más que un simple y habitual insulto. Humberto Eco distingue entre imbéciles, idiotas y estúpidos Un vehículo para huir de la imbecilidad es la cultura. Hace tiempo que descubrí como la cultura era la peor enemiga de los mandarines. O como la televisión además de ser perversa alternativa a la lectura, era una invasora pandémica al servicio de la imbecilidad colectiva.
Mauricio Ferraris ha sido capaz de separar o clasificar los diferentes tipos de imbecilidad. Maligna, que llega a banalizar el mal; creativa, cuando nos obliga a ser excéntricos; técnica, señalando como muy actual lo que acontece con la red, pretenciosa, sentirse más listo que los demás; elitista, "si la uniformidad de las masas puede ser imbecilizante, lo contrario también"; política: "muera la inteligencia"; solemne, la que da lugar al elevado concepto que uno puede llegar a tener de sí mismo.
Ahora y con base en lo que antecede, hagamos una reflexión sobre lo que nos trasmiten por "tierra, mar y aire" los actuales dirigentes de la sociedad. Ahí está el quid para el éxito de ciertos programas de televisión, o determinadas conductas adictivas a las redes sociales, y los mensajes, directos y subliminares, que los políticos nos trasladan con su conducta.
Me encantaría que alguien nos sorprendiera con una tesis doctoral sobre el particular. Puede ser un médico. Puede ser un filósofo. Puede ser un sociólogo. Puede ser un pedagogo. Hasta puede ser un teólogo. Les propongo que un lector de Platón y de Aristóteles, con grado de Catedrático, y antecedentes de estudios en el maravilloso Seminario de Santa Catalina en la inmortal Mondoñedo, sea el Director del trabajo. Requiero por lo menos a tres Catedráticos de la Complutense o de Alcalá de Henares, con rebeldía probada, que sean tribunal del aspirante y su trabajo de posgrado. Hágase lo imposible para publicar tal tesis y oblíguese a las televisiones públicas a incluirlas en su programación cultural. Puede servir de guión para una película, una escultura como aquella de Rodín "El Pensador", o también "El Caminante" de Giacometti. Estaría en las consideraciones previas a cualquier trabajo sobre la adicción a máquinas, videojuegos y móviles.
¡De pronto me sucede como al Quijote, vuelvo ser Alonso Quijano!. Descubro que hasta me pueden acusar de plagio. Esta vez con la obra o el espíritu de tal, que reflejó José Zorrilla en "Traidor, inconfeso y mártir".
Pablo Mosquera Mata

20180912

FOSA SEPTICA E VERQUIDO NA ILLA PANCHA. Por Nuestro Faro

O colectivo “POR NUESTRO FARO” ven de remitir ao concello de Ribadeo o escrito que reproducimos de seguido. De xeito moi resumido diremos que se trata dunha chamada de atención ao Sr. Alcalde para que asuma o análise polo miudo do proxecto de legalizar unha fosa séptica que leva mais dun ano funcionando e un novo verquido cun sistema de depuración de dudosísisma eficacia. O “proxecto” técnico está publicado no BOPA de Lugo do pasado día 23 de agosto. O lector pode apreciar as numerosas contradiccións e supostas irregularidades atopadas polo noso grupo e comunicadas ao concello ao que se lle pide que defenda os intereses dos ribadenses e presente as pertinentes alegacións.


Sr. Alcalde de Ribadeo: Os abaixo asinantes, en nome e representación do colectivo POR NUESTRO FARO desexamos comunicarlle o seguinte:
Na lectura do “PROYECTO DE LEGALIZACION DE INSTALACION DE TRATAMIENTO Y EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, EN ILLA PANCHA” que se encontra en exposición pública no Concello de Ribadeo dende o día 24 de Agosto ate o 12 de Setembro atopamos unha serie de inquéritos que poñemos no seu coñecemento.
1º.- O proxecto devandito presenta na primeira páxina a data “Enero de 2018”. Non figura data de entrada no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, pero non deixa de sorprender que se expoña ao público en Ribadeo na última semana de agosto e nas festas patronais.
2º.- No Anexo nº 5 (Planos) aparece un plano de situación da foxa que “se pretende instalar” e mais do tubo e zanxa de verquido que se proxecta. Apreciase con toda claridade que a zanxa, ou unha parte dela, está proxectada fora da zona concesionada.
3º.- No documento da concesión non aparece reflexada esta nova foxa, nen as suas características técnicas, ne tampouco a sua ubicación. A única referencia que atopamos está na páxina 5, ap. 13 Que di: “Fosas sépticas y su modo de mantenimiento”, sen mais precisións. Tampouco aparece o actual proxecto de verquido e polo tanto os informes de Medio Ambiente, por riba dos comentarios que facemos mais adiante, non puideron ter en conta este verquido porque non existía no proxecto inicial. Entendemos que esta é unha falla sustancial e que afecta a todo o procedimento anterior poñendo en dúbida a sua validez.
4º.- En base aos dous puntos anteriores puidéramos estar diante dun cambio no proxecto básico que deu pe á concesión. Ainda mais o feito de que este novo proxecto se presente agora obriga a pensar que non estaba no orixinal. Se fose así estaríamos diante dunha “Modificación de la concesión” regulada no art. 88 do RDL 2/2011 (Ley de Puertos y Marina mercante). O devandito art. 88 esixe un “informe previo de la Autoridad Portuaria” para modificacións non sustanciais, pero no proxecto actual non figura este “informe previo”.
5º.-Na páxina 3 di textualmente: “La actividad causante del vertido es la actividad turística que el promotor va a desarrollar en la edificación…”. Sorprende a expresión “va a desarrollar” e da lugar a moitas dúbidas cando resulta evidente que a instalación hosteleira xa esta funcionando dende hai moitos meses e xa o estaba cando se redactou este novo proxecto de foxa e verquido.
6º.- Na documentación anexa a este proxecto aparece o documento “AUTORIZACIÓN AMBIENTAL” con rexistro de saída da Xunta de Galicia do día 24.10.2016. Resulta como mínimo sorprendente que a data deste documento sexa 18 meses anterior á que aparece na primeira páxina do proxecto actual (Xaneiro de 2018).
7º.- No párrafo terceiro desta “Autorización Ambiental” fálase dunha foxa séptica “ que disporá dun rexistro para o seu valeirado periódico”. En nengún caso se fala do novo verquido que agora se proxecta.
8º.- No ”ANEJO Nº 2 Normativa de obligado cumplimiento. Ap 10 Medio Ambiente e Impacto Ambiental” aparecen reflectidas unha serie de normas relativas a esta materia, pero non aparece a “Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (LEA)” que según os reiterados informes do Defensor del Pueblo (16.2.17, 24.5.17, 22.8.17, 4.1.18 e 3.7.18) sería a norma aplicable neste caso. Neste ponto sería procedente suliñar que no informe do Defensor do 4.1.18 dase conta de que a Autoridade Portuaria viña de recoñecer que ainda está pendente de realizar a “evaluación ambiental simplificada”. Ainda mais a normativa de impacto ambiental que se cita (RDL 1302/86) tivo polo menos cinco modificacións dende que foi aprobada hai 32 anos. Asemade non deixa de sorprender que neste apartado non se cita nengunha normativa sobre verquidos.
9º.- Unha simple visión do plano nº 2, onde aparece a conducción do verquido, permite apreciar que polo menos un tercio do mesmo transcurre por debaixo da estradiña de acceso aos apartamentos (ver tamén pax 6 párrafo 7). Mesmo pola sua anchura compre supoñer que será unha zona de maniobra de automóveis e vehículos máis pesados, de onde se desprende que ao cabo de pouco tempo será un terreo compactado no cal o drenaxe poderse ver obstruído con facilidade, producíndose o verquido ao exterior e sen filtrar, máxime tendo en conta que a zona máis superficial da zanxa estará cuberta por “ 300 mm de tierra procedente de la propia excavación como remate “(pax 8, párrafo terceiro). Resulta un tanto chamadeiro que os autores do proxecto técnico non se decatasen deste detalle do que non dan conta no seu informe.
10º.- Na páxina 6, párrafo 4 cítase a fosa de 200 litros de capacidade mentras que noutros apartados a capacidade é de 2000. Deixando ao marxe que poda ser un erro de transcripción suliñamos esta contradicción.
11º.- Na páxina 21, párrafo 2 declárase que a fosa xa está executada dende o “mes de abril”, (enténdese que se refire a abril de 2017). Sin embargo no primeiro párrafo da paxina 2 dase a entender, así como en outros mais adiante, que o proxecto inclue a fosa e o verquido. Resulta preocupante que se presente en xaneiro de 2018 un proxecto de fosa que xa foi executado nove meses antes e ainda mais sometelo a exposición pública oito meses mais tarde, precisamente coincidindo cas festas patronais de Ribadeo.
12º.- No apartado 4, pax 1, “Presupuesto” di “Fosa séptica cilíndrica”, cando no apartado 2 “Planos” plano nº 3 aparece unha planta e alzado de forma claramente rectangular.
En resumen, trala revisión efectuada cos nosos limitados recursos, entendemos qu existen notorias carencias e preocupantes contradiccións. Ainda mais o proxecto actual pretende legalizar unha fosa séptica que xa está construída e prestando servizo a uns apartamentos turísticos que levan mais dun ano con actividade. A maiores preténdese incorporar un verquido que non estaba proxectado anteriormente.
Por todo elo solicitamos ao Concello de Ribadeo que estude polo miudo este asunto, que crarexe se se tramitaron correctamente os informes, permisos e licencias para unha fosa séptica construída en Abril de 2017, cuxo proxecto se presenta no 2018 e proceda a presentar as alegacións oportunas en defensa dos intereses dos veciños de Ribadeo, do mantemento da Illa Pancha nas condicións que esixe a lexislación medioambiental e da tramitación correcta dun expediente que afecta nidiamente aos intereses devanditos.

20180903

Turismo mariñano. Pablo Mosquera

¡Me gusta y me apunto!. Por lo de pronto, no hace falta que tengamos la cita de FITUR. Es como las Navidades. Hay que disfrazarse para esas citas del calendario. Un calendario que hacen otros, alejados de nuestra realidad.
 Parte del espíritu mancomunado. Ya supone un cambio de actitud. Aquí, cada cual va a lo suyo y mira de reojo al vecino. Alguien llama para que todo el año, no sólo en verano, las gentes descubran, disfruten, se impregnen de un mar de cultura. Desde Isla Pancha hasta el faro de la Estaca de Bares. Desde Os Farillóns hasta las calles de Mondoñedo con el sonido de La Paula y la Ronda. Desde Sargadelos a San Martiño. Desde el Casco Histórico de Viveiro hasta el puerto de Burela. Desde el Museo del Mar en San Ciprián hasta El Caolín en Vicedo.
Tenemos gentes preocupadas y ocupadas, más allá de los políticos, más allá de la Semana Santa, más allá del Naseiro o la Maruxaina. Nosotros somos Camino hacia San Andrés de Teixido, viaje por o Valadouro desde La Pampillosa hasta O Cadramón, surf en Esteiro de Xove, o feria de San Lucas.
Resulta sorprendente, conocer la épica de nuestros balleneros; la relación de los Castro Marinos con los navegantes de cada tiempo. Es digno para gentes que buscan la cultura, escuchar al último carpintero de Rivera, contar los antecedentes que se remontan al siglo XIV para la construcción de embarcaciones, ya fueran para la Armada Invencible o para Las Reales Fábricas de Sargadelos. Pasear por Celeiro y que alguien explique cómo eran los tiempos del salazón y las conservas. Incluso, si te atreves, contemplar el mayor espectáculo del mundo; una vaga de mar en todo su esplendor desde una atalaya, o dar un paseo por la mar, con un patrón que describa nuestras islas, nuestras rías, nuestros viejos puertos naturales como el hermoso Rinlo, dónde puedes comprobar lo que eran las cetáreas para el marisco.
¡Estoy de acuerdo, querido Alfredo!. "A Mariña é un xeodestino único en si mesmo". La sociedad civil debe apoyar la iniciativa con máxima implicación. La juventud puede aprender y encontrar actividades que sean nuevos-viejos nichos de empleo. Si lo conseguimos, mi amigo Sito Otero Regal será feliz, desde su Camelot de Xunqueira; nuestro decano Suso de Foz, volverá a ser cronista para la capital de la otra provincia -Lugo- sobre lo que ofrecemos en Mondoñedo. Y desde luego, Carlos Nuevo Cal, podrá organizar reuniones para debatir sobre nuestro patrimonio histórico, artístico, costumbrista, ecológico y cultural.

20180902

UNHA ILLA DE TRES. Por Nuestro Faro

   No último pleno do concello de Ribadeo, celebrado o dia 31 de xullo, a concellerira do PSOE, Aurora González, preguntou al Sr. Alcalde pola resposta do goberno a unha pregunta acordada no pleno anterior sobre o uso por particulares dos espazos da Illa Pancha que non entraron na concesión para os apartamentos. “POR NUESTRO FARO” publicou notas nas que se daba conta do repetido uso destes espazos para visitas de persoas escollidas e fotografías, ben aireadas nas redes sociais.
   Malia que non téñamos grabada a resposta do rexidor suliñamos a sua actitude indiferente e distante nun asunto que representa unha flagrante discriminación para a gran maioría da sociedade ribadense e mais os visitantes que se achegan aos faro nestas datas. Porque o fondo da custión é este. ¿Porqué uns si e outros non? ¿E qué pensa facer o concello mais alá de mandar unha unha nota oficial e deixar pasalo tempo indefinidamente?. A resposta do Sr. Alcalde foi tan breve como intrascendente, limitándose a dar conta da sua notificación á Autoridade Portuaria.
   Como é sabido hai poucas semanas produciuse un cambio de goberno no Estado Español. Asemade o dia 3 de Xullo de 2018 o Defensor del Pueblo notificou ao noso grupo, e publicou una sua páxina web, un novo requeriento urxente á Autoridade Portuaria para que se dese resposta ao inquérito anterior datado o 4 de xaneiro de 2018 “sobre el inicio de un procedimiento de evaluación ambiental”. Esta falla de evaluación ambiental denunciada polo Defensor dende o seu primeiro informe (16.2.17) non foi recoñecida inicialmente pola AP, pero finalmente ante a insistencia do defensor a as preguntas do deputado Fernán Vello (19.12.17) acabou recoñecendo que a lexislación vixente en materia de protección á Rede Natura 2000 obligaba a completar ese estudo. Sin embargo o goberno anterior non moveu unha palla para levar adiante a devandita “evaluación”. Por ese motivo compre dirixirse ao novo goberno para que execute esa obriga e o defensor faino pedindo información “urxente”. ¿Qué fai namentras o goberno municipal de Ribadeo? ¿Qué facía cando bendecía os acordos da Autoridade Portuaria dos gobernos anteriores?. Antes todo eran parabens para “puertos” e agora, que hai unha posibilidade real de que os dereitos dos ribadenses sexan recoñecidos pola nova administración e o defensor insiste en pedir información urxente o alcalde lávase as mans, permite a entrada dos invitados escollidos sen presionar a puertos e falta ao respeto nos plenos deixando pasalo tempo e poñendo caras enfastiadas, desinterés, e mesmo dando a entender que o dereito dos ribadenses e visitantes a facer uso da illa e un asunto que lle tira do aire.
   POR NUESTRO FARO 22.8.18

20180816

O BURGO, AS VIÑAS E XUICES DE RIBADEO (documentos). Francisco José Campos Dorado

Diciamos nunha das narracións das pedras armeiras e Escudos de Armas de Ribadeo, artigo: “Escudo de Armas da Casa de García de Vilandriz-A Devesa” (tamén en La Comarca del Eo 9-Decembro-2017) que nos atoparamos cun documento que dicía en lingua galega e latín, escritura gótico cursiva, con data 13-Outubro-1310: “Pedro Ponzo, adelantado mayor del rey en Galicia, resuelve el pleito entre el concejo y alcaldes de O BURGO DE RIBADEO y el monasterio de San Salvador de Vilanova de Lourenzá sobre el caritel de la villa de Vilamariz...” Esta expresión: “O BURGO DE RIBADEO”, abre de novo a polémica da época da construción das murallas e da fortaleza de Ribadeo que non se sabe de certo.
Segundo a Etimoloxía, “burgo”, é un termo que provén do xermánico “burg”: “fortaleza”, “castro”. Na Idade Media nomeábase así, un núcleo de poboación formado arredor dun castelo ou dunha cidade amurallada, e posteriormente, dise dunha aldea ou vila pequena, dependente doutra maior ou máis importante, que ficaba próxima ("Gran Dicionario Xerais da Lingua". 2000). Como tamén hai outro dato certo de que Ribadeo foi Sede Episcopal desde o ano 1182 co bispo Rabinato ata o 1218 co bispo Pelaio de Cebeyra, pois nesas datas era unha poboación autónoma e non dependía de ninguén, dentro do contexto do Conventus Lucensis do Reino de Galicia. Pero aínda sendo Ribadeo unha vila pequena comparada cos tempos actuais, ¿como podemos dicir que daquela era pequena, comparada “con quen” a cen quilómetros a redonda?. Polo tanto, e baixo esta perspectiva, a expresión “O Burgo de Ribadeo”, refírese a “unha poboación arredor dun castelo ou á poboación dunha vila amurallada”. Ninguén sabe de cando databa a Fortaleza de Ribadeo, nin de cando foron feitas as murallas, pero segundo isto que acabamos de dicir, é moi posible que se poidan datar no século XIII, quizais incluso no século XII, bastante anteriores a denominación do Condado de Ribadeo dado a Pierre de Villaines no ano 1369, e por seguro, anterior o Conde Rui López Dávalos que compra o condado a finais do século XIV, e a quen algúns textos lle atribúen a construción da Fortaleza, pois foi o único Conde que parece pasou algún tempo en Ribadeo, nos vinte cinco anos que estivo este Condado baixo o seu dominio. Aquel documento de 1310, non chegou a satisfacer o noso desacougo, pois era mellor poder rematar o relato resolvendo a dúbida sobre a data de construción das murallas de Ribadeo, e da súa fortaleza. Polo tanto, perseguindo as mellores fontes documentais, chegamos aos Tumbos da Catedral de Mondoñedo, cuxo resumo fixo D. Enrique Cal Pardo, traballo que foi moi aplaudido e loubado polo noso veciño José María Rodríguez Díaz, pois aforra o traballo de moitos días a calquera que queira investigar sobre os aconteceres da nosa bisbarra.
Pois ben. Neles non atopamos o que andabamos buscando sobre as datas da muralla nin da fortaleza. Pero como moitas veces que se está a investigar algo, saltaron a nosa vista outros datos que falaban do BURGO de RIBADEO, así como, de acontecementos tamén interesantes para a nosa historia local, como son os documentos que falan das VIÑAS DE RIBADEO e sobre os seus XUICES, que tanto a riqueza das viñas, como a institución dos Xuíces dun Xulgado de Primeira Instancia, por desgracia, desapareceron do noso pobo, cousa que a día de hoxe, creo que poderíamos recuperar ámbolos dous, sen grandes esforzos pero con traballo continuado. Vexamos.
Seleccionando do libro “Documentos Medievais en Pergamino (871-1492) Catedral Mondoñedo” de Enrique Cal Pardo, atopamos os seguintes escritos, referidos a Ribadeo como BURGO, os seus XUICES e particularmente, o tema das VIÑAS que había en cantidade, e en algúns casos, incluso se nos dá a situación precisa de onde estaban. Facendo copia resumida dos documentos da sección Tumbos Catedralicios Escritos en Pergamino:
Documento 6. Idioma latín. Ano 1190. (Nota: nesta época a sede bispal da Igrexa Mindoniense, que non de Mondoñedo, estaba en Ribadeo, 1182-1218). “El Chantre de Mondoñedo, D. Pelayo Vilela, dio al Cabildo un busto de vaccis. Concedió igualmente a la Iglesia de Mondoñedo 4 sueldos leoneses sobre el quiñón que tenía, juntamente con sus hermanos, en su casa y VIÑAS.
Documento 14. Idioma latín. Ano 1218. “D. Pelayo de Cebeyra, Obispo de Mondoñedo (Nota.-máis ben Bispo Mindoniense), con sede en Ribadeo, dejó para su aniversario a los canónigos las vacas y las casas de Ribadeo y la VIÑA DE PELOURÍN. Está sepultado en Ribadeo. Murió el 3 de Noviembre (sin indicar fecha) Documento 236. Idioma latín. Mondoñedo, 17-Febreiro-1280. “Pedro Pérez de Ribadeo, canónigo y vicario del Dean D. F.Muñiz, junto con todo el Cabildo, aforaron para siempre a María Pérez, esposa que fue de Fernando Poncio de Villamayor, la heredad que estaba próxima a la casa de Pelayo Cidi, para plantarla de VIÑA, por la que pagaría cada año dos sueldos y medio de moneda corriente...”
Documento 337. Idioma latín. Mondoñedo, 3-Maio-1291. “Reunidos los Canónigos con el Obispo D. Álvaro, después de tratar el tema, resolvieron aforar las casa y VIÑAS DE RIBADEO, llamadas de Don GUYM, al Arcidiano de Azúmaga, D. Pedro Pérez, quien debía pagar todos los años a los administradores de los meses de San Cosme de la Marítima (de Barreiros) 100 sueldos leoneses por la casa y la VIÑA. Pagaría, además, la cuarta parte del fruto de la viña a los administradores... a excepción de la parte del Obispo, que fue de la heredad de Piñeira, por la cual daría 30 sueldos alfonsinos al Obispo, cada año...”
Documento 356. Idioma latín. Mondoñedo, año de 1292. El Deán D. Abril Eanes, con consentimento del Arcediano de Montenegro, D. Pedro Dieguez (Didaci), Procurador de Mateo Alvari, Administrador de los meses de San Miguel, arrendó la VIÑA DE RIBADEO... con las condiciones: que la trabaje bien, dé la 4ª parte del fruto al Administrador... la ponga (la VIÑA) en forquetas (furcis) y en madera (lignis candeicis) y en latas (latis integricis), so pena de 200 maravedís”. Documento 477. Idioma galego. Mondoñedo, 19-Septembro-1305. “El Deán D. Andrés y el Cabildo de Mondoñedo arrendaron a Domingo Fernández, Canónigo de Mondoñedo, la parte que al Cabildo pertenecía en las VIÑAS DE RIBADEO...”
Documento 567. Idioma galego. Mondoñedo, 9-Xullo-1311. “...arrendaron a Rodrigo Eanes, canónigo, y a Lopo Eanes su hermano, racionero, las cosas que el Cabildo poseía en la villa de Ribadeo y en su alfoz... que dió García por la VIÑA DEL CAMPO, y las OTRAS VIÑAS que tenía Miguel Martínez y Teresa, la Castellana... y las VIÑAS que tenía de Dª Marina... OTRA VIÑA que tenía Juan Martínez, detrás del muro...”
Documento 895. Idioma galego. Mondoñedo, 2-Xuño-1344. “Reunidos los canónigos, presididos por el deán D.Juan Deus, con consentimiento de Gonzalo Pérez, canónigo y administrador de los meses de la Administración de Riberas de Sante, aforaron para siempre a Diego Pérez, clérigo de San Juan de Piñeira, la heredad sita en Ribadeo, unida a la tapia de los Frailes de San Francisco, con la que lindaba por dos vientos y con el campo de la vía antigua, que salía de la villa de Ribadeo. Debía de PLANTARLA DE VIÑA y ponerla en forcas en madeira y...”
Documento 1016. Idioma galego. Mondoñedo, 26-Decembro-1366. “D.Ruy Sánchez, Arcediano de Salnés...dio a Pedro Ares, Arcediano de Montenegro, administrador de los meses de las Riberas de Sante...80 maravedís cortos...para compensar las VIÑAS que habían tomado en Ribadeo para construir el Monasterio de Santa Clara...” Documento 1041. Idioma galego. Mondoñedo, 11-Agosto-1378: “El Tesorero de la Catedral de Mondoñedo D. Ruy Días aforó para siempre a Martín Afonso, JUEZ DE RIBADEO y racionero de la Catedral de Mondoñedo, LA VIÑA, con su heredad, sita en el Molino de Ribadeo, que él había recuperado de Juan Cao, por la que debía pagar 50 maravedís por días de Navidad... Martín Afonso, no solo se comprometió a pagar la dicha suma, sino que obligó para ello OTRA VIÑA que él poseía en el expresado lugar, que parece que también estaba obligada a la Iglesia de Sta. María del Campo. (Notario: Juan Afonso, que lo era del Conde de Ribadeo) Documento 1056. Idioma galego. Ribadeo, 8-Xaneiro-1382: “En las casas de morada de Diego Fernandez, Juez, en la Rúa de los Ferreiros de la villa de Ribadeo, se presentó ante el dicho Juez el testamento de Martín Afonso, capellán y Juez racionero de Mondoñedo, difunto, a pedimento de Juan Afonso Cao, not. De ese lugar. El documento había sido otorgado ante el not.Fernando Ares en 21 de noviembre de 1381... contenía una cláusula... que el causahabiente tenía en foro de la Iglesia de Mondoñedo la VIÑA DEL MOLINO, que había sido de Juan Cao, con sus “salgueiros” y con toda la heredad... asimismo, que con esa propiedad se incluían DOS TIRAS DE VIÑAS contiguas al campo de Simón, que reportaban 32 sueldos a la Iglesia de Sta. María de Ribadeo...”
Documento 1057. Idioma galego. Ribadeo, 6-Febreiro-1382. “Juan Alonso Cao, vecino y morador de la villa de Ribadeo, habiendo vendido una viña a Ruy Dias, Tesorero de la Catedral de Mondoñedo y habiéndola aforado este a Martín Afonso, JUEZ y capellán que fue de la expresada villa, manifestó que éste, al morir, tuvo a bien dejársela... juntamente con OTRA VIÑA... Se comprometió igualmente a pagar el FORO DE VINO que pesaba sobre dicha VIÑA, con destino a los “malates” de la MALATERÍA de dicha villa de Ribadeo”.
(Nota. Aquí, un excelente dato cronolóxico sobre a Malatería de Ribadeo, que non coñecíamos o facer o artigo: “Escudo da Capela de San Lázaro”, (tamén en La Comarca del Eo, 10-Xuño-2017)
Documento 1100. Monforte de Lemos, 9-Febreiro-1389: “Traslado del testamento de Diego Pico, hijo de Álvaro Rodríguez y de María Basanta de Vivero, por el que... 2 gregorianos para ser dichos en S. Francisco de Ribadeo (convento)... Dejó a la Iglesia de Sta. María de Villaselán 15 mar.; a la de Santa Clara del BURGO DE RIBADEO, 40 mar; a los malates de Ribadeo, 10 mar. (supoñemos que é a igrexa de San Lázaro); a Santa Clara de Ribadeo, para la obra 10 mar... al clérico de Villaosende, un barril de vino y una duysima de pan... a la Iglesia de Sante, a su clérigo, un barril de vino y una duysima de pan...”.
Na sección dos PERGAMIÑOS SUELTOS.
Documento 94. Idioma galego, Ribadeo, 5-Outubro-1343. “Convenio entre Fernán Fernández, canónico de Astorga, procurador de Don Vasco, Obispo de Mondoñedo y los vecinos de la villa de Ribadeo, sobre las VIÑAS, casas, fosas, plazas y chantados y posesiones, esquilmos y rentas...”
No Tumbo Pechado da propia Catedral de Mondoñedo, o documento máis antigo data do ano 1381, pero D. Enrique Cal Pardo tamén resumiu outros Tumbos Catedralicios que comezan no ano 1122. E neste lote, atopámonos que os documentos que falan do Burgo de Ribadeo, a más antigo data do 5-Xuño-1378 (documento 1039): “Reunidos en el PaaÇo dos Cabaleiros el Obispo D. Francisco, el Deán D. Pedro de Ares y los demás miembros del Cabildo...hicieron un cambio con Ruy Díaz, Tesorero de la Catedral: El Cabildo daba al dicho tesorero para siempre el casal, con casas y heredade de S. Cosme de Barreiros, que habían sido de Fernán Pérez de Valoría... el Tesorero, a su vez, daba al Cabildo las VIÑAS y “obligación” que Martín Alonso, racionero de Mondoñedo, que moraba en el BURGO DE RIBADEO....cincuenta maravedís pagaderos en Navidad....”
Como comprobamos nestes documentos, o BURGO DE RIBADEO, noméase varias veces, así como os XUICES, que eran membros da igrexa, e as VIÑAS que eran moitas desde moi antigo, pero en poucos se atopa a situación dos viñedos que había no Concello de Ribadeo, así como, ningunha vez se nomean as especies de uvas que se plantaban.
Por outro lado, na Cartografía do Renacemento, na obra do ano 1586, “Speculum Nauticum” de Johann Wagenaer, da que se pode ler un extenso e exhaustivo traballo, na “Revista Local Ribadense” Nº0 “Rumbo a lo Desconocido” ano 2017, cuxo editor, D. Francisco Orol Carragal, Oficial de Puente da Marina Mercante Española, relata de forma detallada o texto latino da carta de navegación Nº13, referida á costa de “Galissen” comprendida entre o Cabo Ortegal e Luarca, e máis precisamente, á costa de Viveiro a Ribadeo, expresada en millas xermánico-holandesas (Nota: 1 milla xermano-holandesa equivalía a 2,97 millas mariñas do século XIV = 5500,44 m.)
Nesta carta dise que: “OFRECE ESTA REXIÓN ABUNDANCIA DE VIÑOS, SENDO EXCELENTES OS DE RIBADEO, TANTO TINTOS COMO BRANCOS, TAMÉN HAI EXCELENTES LARANXAS E MAZÁS, PERAS E CASTAÑAS, NOCES E OUTROS FROITOS DE GRAN PROVEITO E SAÚDE PARA A VIDA HUMANA”.
Cada día podemos comprobar, e levamos varios anos dicíndoo, Ribadeo ten unha historia antiga e medieval tan oculta, que temos que ir descubríndoa anaco a anaco e pouquiño a pouco, pois cada retrinco danos unha idea de algo extraordinario que non coñecíamos.
Sirva este pequeno artigo, para animarvos a buscar, e para desexarvos FELICES FESTAS DA NOSA PATRONA SANTA MARÍA DO CAMPO e do noso PATRÓN SAN ROQUE. Unha aperta e brindemos por un futuro excelente viño de Ribadeo, sen eucaliptos ao pé das casas, e coas súas hortas e fincas de labradiño plantadas de viñedos. Ánimo e a plantar riqueza propia, e non para alleos.

20180810

Desde aquellas sirenas hasta A Maruxaina. Pablo Mosquera


Recomiendo zambullirse en la obra de Luís Seoane. Miembro del grupo Os Renovadores, trabajando para una cultura gallega que recupere los valores éticos y estéticos, como instrumento que permita construir a "un hombre nuevo", para una Galicia ideal, dónde la democracia fuese la base de la política. De esta etapa es una ilustración con tintes lúdicos, fantásticos e imaginativos: "La Sirena pescada".
En 1948 Pablo Picasso acude al Congreso de intelectuales que se celebra en Breslau, y tiene la ocurrencia de dibujar en una pared de los apartamentos dónde reside, "la Sirena de Varsovia". Mi amigo y artista plástico Xavier Magalhaes, discípulo de Laxeiro, me cuenta como Laxeiro y Urbano Lugrís, compartieron bohemia en Vigo. Lugrís situaba a su amigo en tierra firme: "es un terrícola tocador de flauta". Ambos buscan la mar, las sirenas que se bañan en las múltiples y hermosas islas, desde la Torre de Hércules hasta las mágicas Cíes. De las diferentes recreaciones sobre el mundo subacuático de las sirenas, me quedo con La Sirena de Waterhouse, que atesora la sublime belleza que nos dejó el artista nacido en Roma en 1849, aunque totalmente influido por el neoclasicismo vitoriano propio de aquel Londres entre dos siglos.
Me pasa como cuando trato de repasar a los escritores que hicieron ensayos sobre El Quijote. Casi rozo el infinito...
Por eso, cuando le contaba a mi amigo Juan Queralt la leyenda de A Maruxaina, me escuchaba con aquella elegancia y serenidad más propia para caballeros del Siglo de Oro, y a continuación me convencía sobre que A Maruxaina, podía y debía ser nuestra Dulcinea. Y es que se imaginaba a un caballero cabalgando por las hermosas playas de A Mariña, para desfacer agravios, enderezar entuertos y proteger doncellas, y todo para honrar a la hermosa Sirena que se baña en El Escaramelado de Los Trileucos.
Muchas veces en la historia de la humanidad, para avanzar, antes hubo que retroceder. Creo que algo así, con todo acierto, pretenden mis amigos del Concello de Cervo. ¡Que la suerte les acompañe!, pues la razón, la tienen...
Una vez más, para superar a la Edad Media, con sus pestes y desolaciones, y adentrarse en el Renacimiento, hubo que regresar al Mundo Antiguo. Allí estaba la cultura que se había refugiado en los Monasterios.

20180807

Un libro para homenajear a nuestras gentes.Pablo MosqueraMás de dos años y medio. Dándose las tres condiciones. Tiempo, voluntad de hacer. Material abundante a disposición. Pero por encima de todo, "devolver a nuestras gentes -sociedad- lo mucho que nos dieron". En esto consiste honrar al patrimonio de un pueblo. En tal consiste el orgullo de ser, pertenecer y estar, en una comunidad histórica.
"Islas San Cyprianus: Orgullo y Patrimonio" es un conjunto de sentimientos aforados con documentos, personajes, lugares en los que he sido inmensamente feliz. Los de mi generación somos la consecuencia del trabajo, ejemplo, costumbres y recuerdos, heredados de los antecesores. Mujeres y hombres, me temo que irrepetibles. Una oda para una estirpe que se agota. Pero, al menos, nuestros sucesores, si quieren, podrán saber de dónde vienen, quienes son, cual es el pasado sobre el que se construye nuestra sociedad, en la que les tocará ser patrones en las singladuras de la ciudadanía.
Parte de un lugar al norte del norte, metido mar a dentro, ventilado por los vientos húmedos que traen gotas de salseiros. Pero, desde "O Porto", siempre hemos convivido por esa hermosa Britonia de Maeloc, o esa provincia con capital en la inmortal Mondoñedo- rica en aguas, pan y latín-, contentos con las visitas festivas o feriales A Vila, dispuestos a echar un cantarín con las xentes do mar en Foz, vecinos de Burela y Xove, admiradores del Ribadeo que fue punto de partida para Sargadelos, o del Valadouro, trabajador y emprendedor, dentro de la ruta del Mariscal Pardo de Cela.
Algunos de los personajes del libro ya no están. Se marcharon por el poniente o el levante. Pero los tenemos con nosotros en cada tertulia entre los que somos de aquí. Y es que la carta de naturaleza de un lugar mágico, encantado, sublime, como nuestra Mariña, no se obtiene con el empadronamiento. Se alcanza con un compromiso que se renueva constantemente a base de orgullo identitario y servicio a Galicia.
Mis padrinos, otro lujo. Siempre he presumido de tener los mejores amigos. No sólo por relación humana. También por su extraordinaria trayectoria. Carlos Nuevo Cal, Cronista de la Ciudad con el Casco Histórico más hermoso, preñado de personajes majestuosos. Los amigos del Seminario Estudos Terra de Viveiro. Los amigos del Conservatorio Profesional de Música. Los Caballeros y Damas del Mariscal e Isabel de Castro. Alfonso Otero Regal, artista consagrado y máximo exponente de una cerámica que supone colocar tierras, fuego, colores y diseño, por esos mundos de Dios.
Gracias al Concello de Cervo-Sargadelos. Su implicación en la defensa y proyección de nuestro patrimonio histórico, artístico, religioso, ecológico, es una muestra inequívoca de apuesta por la riqueza y el empleo. Gracias a su Alcalde. Hombre culto y decente. Vecino con profundas raíces en nuestra tierra azul cobalto, mica y caolín.
Por todo esto, comienzo el peregrinaje. Deseo con fervor que el libro se lea en toda A Mariña, en Lugo, por los que son de aquí, por los que nos visitan y quieren saber lo que disfrutan. Comenzaré en La Casa del Mar -como debe ser, con un libro lleno de mar- el martes 7 de agosto. seguirán las ferias del libro en Viveiro, Foz, Burela, Mondoñedo, Valadouro, Ribadeo y Lugo. Pero también lo disfrutaremos en Celeiro y Cervo. Y, para completar, esa imprenta de la que parte cada semana nuestro querido Heraldo de Viveiro.